arrow_orange Created with Sketch.

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Obchodné meno: Multicorp s.r.o.
Sídlo: Kadnárova 10163/103, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
IČO: 45 721 726
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 101839/B
Kontaktná osoba: Peter Hrubý, konateľ
Webová stránka: www.nehnutelnostpriamo.sk
Tel. číslo: + 421 948 601 395
E-mail: info@nehnutelnostpriamo.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia predzmluvných vzťahov so záujemcami o poskytnutie služby (dotknutými osobami) a následné poskytnutie služieb zo strany prevádzkovateľa, t. j. vyhotovenie inzercií zameraných na predaj nehnuteľností a ich zverejňovanie na realitných portáloch.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom potrebné najmä na vypracovanie inzercie prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo a emailová adresa pri fyzických osobách; titul, meno a priezvisko pri štatutárnych orgánoch právnických osôb.

 

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby poskytované prevádzkovateľom po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb. Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami prevádzkovateľ nezverejňuje a neposkytuje tretím stranám vynímajúc osoby, ktoré má prevádzkovateľ zazmluvnené za účelom vyhotovovania inzercií zameraných na predaj nehnuteľností za účelom ich zverejnenia na realitných portáloch. V prípade, ak by mal prevádzkovateľ záujem spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely priameho marketingu a zasielania newsletterov, prevádzkovateľ dotknuté osoby požiada o osobitné udelenie súhlasu na spracovanie ich osobných údajov, pričom tento súhlas bude udelený elektronicky vybraním možnosti udeľujem/súhlasím pri znení súhlasu a poučenia tej-ktorej dotknutej osoby o jej právach. Tento súhlas sa udeľuje na dobu v trvaní desať (10) rokov.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika