arrow_orange Created with Sketch.

Všeobecné obchodné podmienky („VOP“)

spoločnosti Multicorp s. r. o., so sídlom Kadnárova 10163/103, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 721 726, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 101839/B

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

  1. Poskytovateľ“ je spoločnosť Multicorp s. r. o., so sídlom Kadnárova 10163/103, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 721 726, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 101839/B.

  2. Objednávateľ“ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá si u Poskytovateľa vyplnením a zaslaním objednávkového formulára objednala poskytnutie služieb a zaviazala sa Poskytovateľovi uhradiť odmenu podľa podmienok uvedených v týchto VOP.

  3. Strany“ znamená Poskytovateľ a Objednávateľ spoločne a „Strana“ znamená ktorákoľvek zo Strán, t. j. Poskytovateľ alebo Objednávateľ osobitne.

  4. Služby“ znamenajú akékoľvek služby poskytované Poskytovateľom Objednávateľovi na základe vyplnenia a zaslania objednávkového formulára, najmä vyhotovenie a zverejnenie inzercie zameranej na predaj nehnuteľností na realitných portáloch v závislosti od vybraného balíka Poskytovateľom ponúkaných služieb podľa podmienok uvedených v týchto VOP.

  5. Balík“ alebo „Balíky“ znamená rozsah Služieb, ktoré Poskytovateľ ponúka a zverejňuje na Webovej stránke a Objednávateľ prostredníctvom vyplnenia a zaslania objednávkového formulára objednáva, a to:

   1. Balík Mini zahŕňajúci 10 alebo 30-dňovú platenú aktualizáciu na realitných portáloch nehnutelnosti.sk, topreality.sk, reality.sk, bazos.sk, zoznamrealit.sk a bazar.sk,

   2. Balík Normal zahŕňajúci 10 alebo 30-dňovú platenú aktualizáciu na realitných portáloch nehnutelnosti.sk, topreality.sk, reality.sk, bazos.sk, zoznamrealit.sk, bazar.sk a Topovanie na realitných portáloch nehnutelnosti.sk a bazos.sk alebo

   3. Balík Pro zahŕňajúci 10 alebo 30-dňovú platenú aktualizáciu na realitných portáloch nehnutelnosti.sk, topreality.sk, reality.sk, bazos.sk, zoznamrealit.sk, bazar.sk, Premium pozíciu na portáli nehnutelnosti.sk, Topovanie a Zvýraznenie na portáloch topreality.sk a reality.sk a Topovanie na portáli bazos.sk.

  6. Webová stránka“ znamená webová stránka Poskytovateľa: www.nehnutenostpriamo.sk.

  7. Cenník“ znamená zoznam cien za jednotlivé Balíky Služieb, ktoré Poskytovateľ ponúka a ktorého platné znenie zverejňuje na Webovej stránke. Poskytovateľ je platcom DPH. Cenník je uvedený na Webovej stránke Prevádzkovateľa v časti „Cenník“.

  8. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom uzatvorenej na základe vyplnenia a odoslania objednávkového formulára zo strany Objednávateľa a vzťahujú sa a upravujú zmluvné vzťahy, ktoré medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniknú.

  9. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

  10. Objednávateľ vyplnením objednávkového formulára zverejneného na Webovej stránke realizuje akceptáciu týchto VOP; aktuálne znenie VOP je verejne dostupné na Webovej stránke Poskytovateľa.

 2. PREDMET ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

  1. Predmetom Zmluvy o poskytovaní Služieb (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi objednané Služby, a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnutie predmetných Služieb podľa platného Cenníka a článku IV. týchto VOP, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto VOP.

  2. Objednávateľ vyplnením a zaslaním objednávkového formulára obdrží do 24 hodín od Poskytovateľa e-mail s potvrdením prijatia objednávky a e-mail s návrhom spracovanej ponuky, pričom:

   1. zaslaním objednávkového formulára Objednávateľ súhlasí s cenou za Služby zverejnenou v Cenníku, ktoré Poskytovateľ Objednávateľovi poskytne,

   2. zaslaním objednávkového formulára Objednávateľ súhlasí s elektronickou formou komunikácie s Poskytovateľom prostredníctvom Webovej stránky a e-mailovou komunikáciou,

   3. zaslaním objednávkového formulára Objednávateľ berie na vedomie, že je Poskytovateľ oprávnený si telefonicky overiť totožnosť Objednávateľa a

   4. potvrdením objednávky vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom zmluvný vzťah, ktorý je možno meniť alebo rušiť len na základe vzájomnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Služby Objednávateľovi v dojednanom rozsahu, riadne a včas a za podmienok podľa týchto VOP.

  2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu podľa platného Cenníka a článku IV. týchto VOP.

  3. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov, ktoré sú potrebné na poskytnutie Služieb v zmysle bodu 3.1 týchto VOP.

  4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorá je potrebná na poskytnutie Služieb v zmysle bodu 3.1 týchto VOP.

  5. Objednávateľ sa zaväzuje kontrolovať svoju e-mailovú schránku vrátane priečinkov a prípadných podpriečinkov za účelom zabezpečenia riadneho doručovania elektronickej pošty.

  6. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na údržbu Webovej stránky tak, aby bola zabezpečená jej plná a čo najväčšia prevádzkyschopnosť. Príležitostne však môže dochádzať k výpadkom z dôvodov údržby a/alebo prepracovania obsahu a/alebo technických problémov. Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečovať nepretržitú dostupnosť Webovej stránky.

  7. Strany sa dohodli, že Webová stránka a jej funkčnosť môžu byť na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa kedykoľvek zmenené, pozastavené alebo úplne ukončené, a to predovšetkým, nie však výlučne z dôvodu rozporu obsahu Webovej stránky s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

 4. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Objednávateľ sa odoslaním objednávkového formulára zaväzuje, že uhradí Poskytovateľovi odmenu za Služby, ktoré mu Poskytovateľ poskytne vo výške zodpovedajúcej cene objednaného Balíka podľa platného Cenníka („Odmena“).

  2. Objednávateľ berie na vedomie, že Odmena za Služby je platná a konečná tak, ako sa uvádza v platnom Cenníku na Webovej stránke.

  3. Odmena je splatná odoslaním objednávkového formulára. Odmena bude zo strany Objednávateľa uhradená prostredníctvom platobnej brány TrustPay, služby TrustCard alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa.

  4. Ak Objednávateľ pristúpi k úhrade Odmeny prostredníctvom platobnej brány TrustPay (internet banking), zúčtovanie bude vykonané priamo po vyplnení objednávkového formulára. Kliknutím na „potvrdiť platbu/zaplatiť“ Objednávateľ berie na vedomie a zároveň potvrdzuje, že mu vzniká platobná povinnosť voči Poskytovateľovi.

  5. Ak Objednávateľ pristúpi k úhrade Odmeny prostredníctvom služby TrustCard (platobná karta), zúčtovanie bude vykonané priamo po vyplnení objednávkového formulára. Kliknutím na „potvrdiť platbu/zaplatiť“ Objednávateľ berie na vedomie a zároveň potvrdzuje, že mu vzniká platobná povinnosť voči Poskytovateľovi. Kreditná karta zadaná Objednávateľom podlieha overeniu a autorizácii subjektom, ktorý kartu vydal; v prípade, že kreditná karta autorizovaná nebude, Poskytovateľ s Objednávateľom nebude môcť uzavrieť zmluvu a poskytnúť Služby.

  6. Ak Objednávateľ pristúpi k úhrade Odmeny prostredníctvom platobnej brány TrustPay alebo služby TrustCard, Odmena bude poukázaná na bankový účet spoločnosti Trust Pay, a. s., IBAN: SK46 9952 0000 0021 0733 3699.

  7. Ak Objednávateľ pristúpi k úhrade Odmeny prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet Poskytovateľa, Odmena bude zo strany Objednávateľa uhradená prevodom z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet Poskytovateľa, t. j. na bankový účet spoločnosti Multicorp s.r.o. vedený v spoločnosti Tatrabanka a. s., IBAN: SK32 1100 0000 0029 2690 0335.

  8. Po zaplatení Odmeny podľa bodu 4.4 alebo bodu 4.5 týchto VOP sa po poskytnutí Služieb Poskytovateľom Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zaslať faktúru na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú uvedie v objednávkovom formulári zverejnenom na Webovej stránke Poskytovateľa.

  9. Po zaplatení Odmeny podľa bodu 4.7 týchto VOP bude Objednávateľovi do 24 hodín zo strany Poskytovateľa zaslaná predfaktúra a po poskytnutí Služieb Poskytovateľom sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zaslať faktúru, obe na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú uvedie v objednávkovom formulári zverejnenom na Webovej stránke Poskytovateľa.

  10. V prípade nezaplatenia Odmeny za poskytnutie Služieb podľa bodu 4.4, bodu 4.5 alebo bodu 4.7 týchto VOP Poskytovateľ nepristúpi k poskytnutiu Služieb.

  11. Objednávateľ berie na vedomie, že akékoľvek ďalšie Služby požadované Objednávateľom od Poskytovateľa a prípadné dodatočné zmeny a úpravy poskytnutých Služieb bude realizovať Poskytovateľ iba na základe vzájomnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

 5. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

  1. Po uhradení Odmeny zo strany Objednávateľa Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi Služby v lehote a za podmienok uvedených v týchto VOP.

  2. Objednávateľ súhlasí, že Poskytovateľ dodá Služby Objednávateľovi bezodkladne po odsúhlasení spracovanej ponuky nevyhnutnej na poskytnutie Služieb podľa vybraného Balíka Služieb podľa bodu 1.5 týchto VOP.

 6. REKLAMÁCIA A UKONČENIE ZMLUVY

  1. Objednávateľ je oprávnený podať reklamáciu, ak:

   1. existuje dôvodné podozrenie a/alebo sa domnieva, že Poskytovateľ nevystavil faktúru za poskytnuté Služby v súlade s platným Cenníkom jednotlivých Balíkov zverejnených na Webovej stránke a/alebo

   2. namieta kvalitu poskytnutých Služieb.

  2. Právo Objednávateľa uplatniť reklamáciu podľa bodu 6.1 týchto VOP môže Objednávateľ najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod uplatnenia reklamácie, inak mu toto právo zaniká.

  3. Reklamáciu podľa bodu 6.1 týchto VOP musí Objednávateľ uplatniť v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

  4. Objednávateľ je pri uplatnení reklamácie povinný uviesť:

   1. svoje identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko/obchodné meno, adresu/sídlo, dátum narodenia/IČO);

   2. jasné a zrozumiteľné zdôvodnenie, ktorým Objednávateľ opíše predmet reklamácie a zároveň

   3. v prípade reklamácie podľa bodu 6.1.1 týchto VOP aj fakturačné údaje, ktorých sa reklamácia týka.

  5. Podanie reklamácie podľa bodu 6.1.1 týchto VOP nemá odkladný účinok na úhradu Odmeny.

  6. V prípade, ak bude reklamácia uznaná ako opodstatnená, Poskytovateľ uhradí Objednávateľom zaplatenú Odmenu najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uznania reklamácie; uvedené sa neuplatní, ak sa Poskytovateľ dohodne s Objednávateľom iný spôsob odškodnenia.

  7. V prípade, ak nebude reklamácia uznaná a Poskytovateľovi vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, Poskytovateľ je oprávnený požadovať náhradu vynaložených nákladov od Objednávateľa.

  8. Poskytovateľ je oprávnený s okamžitou účinnosťou odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s plnením svojich povinností, najmä s úhradou Odmeny za poskytnuté Služby.

  9. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Strane. Pre účely týchto VOP sa za deň doručenia považuje deň, kedy bolo odstúpenie od Zmluvy jednej Strany doručené na e-mailovú adresu druhej Strany uvedenú v objednávke, alebo na inú, včas oznámenú e-mailovú adresu.

  10. Zmluva zaniká aj na základe vzájomnej dohody Poskytovateľa a Objednávateľa.

  11. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na existenciu povinnosti Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi všetky výdavky, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s ukončením Zmluvy vznikli.

 7. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  1. V záujme rozšírenia poskytovaných Služieb môže dôjsť na Webovej stránke k uvedeniu odkazov na webové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ Webovej stránky nezodpovedá za obsah takýchto webových stránok tretích osôb, a to ani čiastočne.

 8. DORUČOVANIE

  1. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky dokumenty súvisiace s poskytnutím Služieb Poskytovateľa („Písomnosti“) budú Strany doručovať na e-mailovú adresu druhej Strany.

  2. Písomnosť sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej Strany o doručení Písomnosti, najneskôr 24 hodín po odoslaní Písomnosti.

  3. Ak dôjde ku zmene e-mailovej adresy ktorejkoľvek zo Strán, dotknutá Strana je povinná takúto zmenu bezodkladne oznámiť druhej Strane, inak je možné doručovať dotknutej Strane na pôvodnú adresu s účinkami doručenia podľa tohto článku VOP.

 9. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  1. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k celkovému obsahu Webovej stránky sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa, prípadne osôb, ktoré k ich použitiu udelili Prevádzkovateľovi výslovný súhlas.

  2. Z Webovej stránky nie je dovolené sťahovať alebo inak kopírovať akýkoľvek obsah, pokiaľ nie je určený pre osobné použitie Objednávateľa a/alebo iných osôb prehliadajúcich obsah Webovej stránky.

  3. Je výslovne zakázané upravovať a/alebo dešifrovať a/alebo inak manipulovať so softvérom, zdrojovým kódom Webovej stránky a/alebo inými informáciami, nachádzajúcimi sa na Webovej stránke. Automatizovaný zber informácií z Webovej stránky je prísne zakázaný.

 10. OSOBNÉ ÚDAJE A COOKIES

  1. Všetky osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov.

  2. Podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené v osobitnej dokumentácii Prevádzkovateľa pod názvom: „Ochrana osobných údajov“.

  3. Podmienky používania súborov cookies sú upravené v osobitnej dokumentácii Prevádzkovateľa pod názvom: „Zásady používania cookies“.

 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2020.

  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa.

  3. Poskytnutie Služieb sa spravuje podľa toho znenia VOP, ktoré bolo platné v čase vyplnenia a zaslania objednávkového formulára Objednávateľom.

  4. Vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä, no nie výlučne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  5. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú týmto nedotknuté a platné a účinné v celom rozsahu. Neplatné, neúčinné a nevykonateľné ustanovenie týchto VOP sa nahradí takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

  6. Poskytovateľ a Objednávateľ sa vzájomne dohodli, že všetky prípadné spory budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. Ak Poskytovateľ a Objednávateľ nevyriešia vzájomný spor vzájomnými rokovaniami a dohodou, spor bude riešený pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.