arrow_orange Created with Sketch.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Obchodné meno: Multicorp s. r. o.
Sídlo: Kadnárova 10163/103, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
IČO: 45 721 726
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 101839/B
Kontaktná osoba: Peter Hrubý, konateľ
Webová stránka: www.nehnutelnostpriamo.sk
Tel. číslo: +421 948 601 395
E-mail: info@nehnutelnostpriamo.sk

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia predzmluvných vzťahov so záujemcami o poskytnutie služby (dotknutými osobami) a následné vyhotovenie zmlúv, a to najmä, no nie výlučne zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam či nájomných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou majú byť dotknuté osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom potrebné najmä na vypracovanie vybraného druhu zmluvy prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, telefónne číslo, emailová adresa a bankové spojenie pri fyzických osobách; titul, meno a priezvisko pri štatutárnych orgánoch právnických osôb.

Doba uchovania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby poskytované prevádzkovateľom po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb. Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami prevádzkovateľ nezverejňuje a neposkytuje tretím stranám vynímajúc osoby, ktoré má prevádzkovateľ zazmluvnené za účelom vyhotovovania vybraných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou sú dotknuté osoby. V prípade, ak by mal prevádzkovateľ záujem spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely priameho marketingu a zasielania newsletterov, prevádzkovateľ dotknuté osoby požiada o osobitné udelenie súhlasu na spracovanie ich osobných údajov, pričom tento súhlas bude udelený elektronicky vybraním možnosti udeľujem/súhlasím pri znení súhlasu a poučenia tej-ktorej dotknutej osoby o jej právach. Tento súhlas sa udeľuje na dobu v trvaní desať (10) rokov.

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:
• vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
• uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
• uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
• vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
• vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
• vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
• vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán
Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika